การจัดส่งที่อยู่ P.O. BOX

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่ง shipment ไปยังผู้รับที่มีที่อยู่ปลายทางเป็น P.O. Box (ตู้ ปณ.)
เนื่องจากการให้บริการของเราเป็นแบบ door–to–door service (รับจากมือผู้ส่ง & ส่งถึงมือผู้รับ) ซึ่งการจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางจำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้รับยืนยันการรับพัสดุ/เอกสารนั้นๆ ดังนั้น ตามระเบียบการให้บริการ เราสามารถนำส่ง shipment ไปยังที่อยู่ผู้รับที่เป็น P.O. Box เฉพาะประเทศปลายทางแถบตะวันออกกลาง ซึ่งจะใช้ที่อยู่ P.O. Box แทนบ้านเลขที่ ผู้ส่งสามารถระบุที่อยู่ผู้รับปลายทางเป็น P.O. Box ได้ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ ดั้งนั้น เพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่ง admin. ฝากย้ำเรื่องการระบุที่อยู่ผู้รับให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมรหัสไปรษณีย์ปลายทาง และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ