การส่งของใช้ส่วนตัว

การนำเข้าของใช้ส่วนตัว กรณีคนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะนำของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า หนังสือเรียน ฯลฯ กลับเข้ามาประเทศไทย เพื่อใช้เองส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนที่เหมาะสมจะได้รับยกเว้นอากร โดยของดังกล่าวต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าจะเข้ามาถึงประเทศไทย หรือไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึงประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ