ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้น, ลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

เดือน ค่าธรรมเนียม
ตุลาคม 2019 16%
กันยายน 2019 16%
สิงหาคม 2019 16%
กรกฎาคม 2019 16%