วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งออกพืชหรือผลิตผลจากพืช :
การส่งออกผลิตภัณฑ์จากพืชไปยังประเทศต่างๆ ผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าพืชหรือผลิตผลจากพืชนั้นๆ ปลอดศัตรูพืช นอกจาก air waybill และ customs invoice แล้ว ผู้ส่งออก (exporter) จะต้องแนบเอกสารที่เรียกว่า Phytosanitary Certificate (ไฟโต แซนนิทารี่) ซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าที่ทำจากมันสำปะหลัง หากผู้ส่งออกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการออกเอกสาร Phytosanitary Certificate สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-579-0141, 02-561-1990 เว็บไซต์ http://www.doa.go.th/

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการให้บริการขนส่งทางอากาศ กรุณาติดต่อ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – […]