ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ท่านสามารถกรอกหมายเลขใบนำส่งสินค้าลงในช่องที่จัดไว้ กรุณาใช้ช่องว่างหรือกดปุ่ม ‘Enter’ บนแป้นพิมพ์ เพื่อแยกหมายเลขใบนำส่งสินค้าแต่ละหมายเลข